STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Nazwa Fundacji
Fundacja pod nazwą Fundacja JumpUP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Max Zilke, zwanego dalej „Fundatorem” w dniu 20 sierpnia 2020 roku aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Kamilę Różycką w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Ostrobramska 101 A (Repertorium A nr 2649/2020), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1997r. Nr 121 poz.769) oraz postanowień niniejszego Statutu. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • 2. Teren działania, siedziba, struktury organizacyjne Fundacji
 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 4. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 • 3. Czas trwania Fundacji
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 • 4. Organ nadzorujący
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • 5. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji
 1. Celem Fundacji jest:
 • działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem startup;
 • działania zmierzające do wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz zatrudnienia na terenie Polski cudzoziemców;
 • propagowanie wśród cudzoziemców wiedzy na temat kultury i obyczajów polskich;
 • działania zmierzające do zapewnienia równych szans w zakresie aktywności zawodowej, społecznej i politycznej cudzoziemców przebywających na terenie Polski w celach zarobkowych;
 • przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji wobec cudzoziemców;
 • przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu w szczególności ze względu na pochodzenie, status społeczny i majątkowy;
 • poszerzenie dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy prawnej dla cudzoziemców.
 1. Fundacja będzie realizowała cele statutowe poprzez:
 • organizowanie szkoleń, konferencji i kampanii promocyjnych i reklamowych;
 • prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz oraz projektów ustaw mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji zarówno pośredniej jak i bezpośredniej;
 • finansowanie programów edukacyjnych;
 • udzielanie pomocy socjalnej i finansowej cudzoziemcom;
 • organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych aukcji mających na celu pozyskanie środków materialnych na cele statutowe Fundacji;
 • prowadzenie telefonu informacyjno – interwencyjnego;
 • wydawanie poradników i innych publikacji w celu podnoszenia świadomości kobiet i mężczyzn w zakresie należnych im praw i wolności;
 • współpracę z instytucjami i środowiskami naukowymi w kraju i za granicą;
 • organizowanie prawnej, psychologicznej, socjalnej oraz medycznej pomocy dla cudzoziemców, których prawa są naruszane, w tym w szczególności dla ofiar przemocy i dyskryminacji;
 • nieodpłatne/bezpłatne udostępnianie pomieszczeń do czasowego użytkowania;
 • bezpłatne zapewnienie powierzchni biurowej na spotkania, konferencje i dyskusje;
 • bezpłatne udostępnianie pomieszczeń przeznaczonych do przygotowywania produktów spożywczych (półproduktów i produktów gotowych) do czasowego użytku;
 • bezpłatna dostawa pojazdów (samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciągników) i innego sprzętu mobilnego do użytku tymczasowego;
 • bezpłatne szkolenia w językach obcych;
 • bezpłatne prowadzenie kursów doskonalących specjalizacje (elektrycy, hydraulicy, spawacze, księgowi, kasjerzy, operatorzy wózków widłowych i podestów ruchomych);
 • bezpłatne świadczenie usług księgowych i prawnych;
 • bezpłatne dostarczenie specjalnego sprzętu (maszyn, linii przesyłowych, sprzętu itp.) do czasowej produkcji dowolnych produktówprzyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie wspierania cudzoziemców;
 • współpraca z mediami w celu podnoszenia świadomości całego społeczeństwa w zakresie praw cudzoziemców.
 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji i organizacji, których cele zbieżne są z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 6. Majątek Fundacji
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej (np.) 2.500,- zł (dwa tysiące pięćset złotych), wymieniony w akcie fundacyjnym oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 • 7. Dochody Fundacji
 1. Środki na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie niezbędnych kosztów jej działalności mogą pochodzić z następujących źródeł:
 • darowizn, spadków i zapisów;
 • dotacji i subwencji osób prawnych;
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
 • dochodów kapitałowych;
 • ofiarności publicznej, tj. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz po spełnieniu innych wymogów określonych w odrębnych przepisach;
 • dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • innych wpływów i dochodów.
 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej, wskazując cel statutowy, na który przeznaczają środki.
 2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakich je zorganizowano oraz po spełnieniu wymogów obowiązującego prawa.
 3. Osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej (np. 10.000 EURO) lub równowartości tej kwoty w innych walutach uzyskują tytuł Honorowego Donatora Fundacji, jeśli wyrażą takie życzenie. Tytuł Honorowego Donatora Fundacji ma charakter osobisty.
 4. Osobom dokonującym darowizn lub dotacji w wysokości mniejszej niż określona w pkt.4 lub w inny niż finansowy sposób wspomagającym działalność statutową Fundacji, może ona przyznawać tytuły Donatora Fundacji i inne wyróżnienia. Tytuł Donatora Fundacji i inne wyróżnienia przyznawane przez Fundację mają charakter osobisty.
 • 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
 1. Majątek Fundacji nie może być bezpodstawnie uszczuplony i winien stanowić trwałą podstawę bytu Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wyłącznie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

 • 9. Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
 1. Kolegium Fundacji;
2.Zarząd Fundacji; 3.Rada Fundacji; ROZDZIAŁ IV. A  KOLEGIUM FUNDACJI
 • 10. Organizacja Kolegium Fundacji
 1. Członkowie Kolegium Fundacji są powoływani przez Fundatora. Kolegium Fundacji składa się z dwóch osób. Członkowie są powoływani na czas nieoznaczony i ich mandaty wygasają dopiero z chwila śmierci, odwołania lub rezygnacji.
 2. Członek Kolegium Fundacji pełni swoją funkcję społecznie, może jednakże otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.
 3. Posiedzenie zwyczajne Kolegium odbywa się co najmniej jeden raz do roku, przy czym co najmniej jedno z posiedzeń odbywa się z końcem roku obrachunkowego.
 4. Posiedzenie nadzwyczajne Kolegium Fundacji może być zwołane:
 • z inicjatywy Fundatora
 • na wniosek Zarządu Fundacji,
 • na wniosek Rady Fundacji.
 1. O zwołaniu i posiedzeniu Kolegium należy zawiadomić członków z dwutygodniowym wyprzedzeniem listem poleconym, zawierającym porządek obrad oraz propozycje uchwał, jakie mają być podjęte. Członkowie mogą być zawiadomione o terminie posiedzenia również w inny sposób, przy czym uważa się, że zostali prawidłowo zawiadomieni, jeśli potwierdzili pisemnie swoją obecność.
 • 11. Kompetencje Kolegium Fundacji
 1. Do kompetencji Kolegium Fundacji należy podejmowanie uchwał w sprawie:
1) zmiany statutu, celów Fundacji lub sposobu ich realizacji; 2) zbycia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na majątku Fundacji, dokonania przez Zarząd innych czynności naruszających majątek Fundacji zgromadzony na kontach  Fundacji, jeśli ich wartość przekracza 10-krotność Funduszu Założycielskiego; 3) udziału Fundacji w strukturach innych fundacji, stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego; 4) rocznych i wieloletnich planów i strategii działania oraz preliminarza budżetu Fundacji na rok następny; 5) powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz Rady Fundacji; 6) ustalanie struktury wewnętrznej Fundacji, powoływania jednostek terenowych, w tym oddziałów i filii, zakładów oraz innych wyspecjalizowanych placówek, określenia ram ich działalności, a zwłaszcza zakresu i obszaru ich działania;
 • 12. Podejmowanie uchwał
 1. Uchwały Kolegium Fundacji zapadają przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Uchwały Kolegium Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
ROZDZIAŁ IV. B  RADA FUNDACJI
 • 13. Organizacja Rady Fundacji
 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych, nadzorczych i doradczych i składa się z 2 do 7 członków powoływanych uchwałą Kolegium Fundacji spośród osób, które identyfikują się z misją Fundacji, wykazały się wiedzą i kompetencjami potrzebnymi dla właściwego wypełniania powierzonych jej zadań oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Fundacji lub pozostającej w konflikcie interesów.
 2. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.
 3. Kadencja Rady trwa 3 lata i może być odnowiona.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który przewodniczy jej obradom, reprezentuje Radę wobec osób trzecich oraz wobec pozostałych organów Fundacji, w tym zawiera i rozwiązuje umowy z członkiniami Zarządu.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje w razie ustąpienia, odwołania lub śmierci członka.
 6. Członkowie Rady nie mogą jednocześnie być członkiniami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać z nimi we wspólnym pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.
 8. Rada zbiera się co najmniej jeden raz do roku.
 9. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodnicząca z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 2/3 członków Kolegium Fundacji, Rady lub Zarządu.
 10. Członkowie Rady powinny być powiadomione o terminie posiedzenia z wyprzedzeniem dwutygodniowym listem poleconym lub za ich zgodą inną drogą.
 • 14. Kompetencje Rady Fundacji
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
 1. nadzór nad realizacją misji i głównych kierunków działania Fundacji w tym zgodności realizowanych programów i projektów z misją oraz rocznymi i wieloletnimi planami działania;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie uchylenia uchwały Zarządu sprzecznej z prawem, statutem oraz wewnętrznymi zasadami i regulaminami dotyczącymi funkcjonowania Fundacji oraz jej oddziałów;
 3. nadzór i kontrola nad gospodarką finansową Fundacji z punktu widzenia ich zgodności z prawem, przyjętym budżetem oraz wewnętrznymi zarządzeniami;
 4. rozpatrywanie rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
 5. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji z punktu widzenia ich zgodności z celami Fundacji;
 6. sprawowanie pieczy i kontroli nad majątkiem Fundacji;
 7. udzielenie absolutorium członkom Zarządu;
 8. wydawanie zaleceń Zarządowi dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi oraz realizacji rocznych i  wieloletnich planów działania;
 9. podejmowanie innych działań związanych z kontrolą działalności Zarządu oraz oddziałów i filii z punktu widzenia ich zgodności z prawem, statutem oraz wewnętrznymi zasadami i regulaminami;
 10. przygotowywanie opinii w sprawie struktury wewnętrznej Fundacji, powołania oddziałów, filii, innych wyspecjalizowanych placówek, określania ich praw i obowiązków, zakresu i obszaru ich działania oraz stopnia samodzielności;
 11. ustalanie regulaminu działania Rady.
 • 15. Podejmowanie uchwał
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. ROZDZIAŁ IV. C ZARZĄD FUNDACJI
 • 16. Organ zarządzający Fundacji – powołanie, odwołanie i skład
 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Kolegium Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani przez podmiot, który ich powołał.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 5. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Kolegium Fundacji może powołać swoich członków w skład Zarządu. W przypadku powołania członka Kolegium Fundacji do Zarządu wieloosobowego, sprawuje on funkcję Prezesa Zarządu i może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia tej funkcji lub z członkostwa w Zarządzie. W takim przypadku członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 • 17. Kompetencje Zarządu
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją.
 2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Fundacji i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.
 3. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Fundacji nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
 4. Zarząd, bez uprzedniej zgody Rady wyrażonej na piśmie, nie może otwierać ani zamykać rachunków bankowych;
 5. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji, to jest:
 • wykonanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 • sporządzanie planów realizacji celów Fundacji;
 • podział środków Fundacji na poszczególne jej cele;
 • przyznawanie tytułu Honorowego Donatora Fundacji, Donatora Fundacji i innych wyróżnień podmiotom zasłużonym w realizacji celów statutowych Fundacji;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 • organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;
 • tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych;
 • ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji oraz zasad wynagradzania pracowników Fundacji;
 • przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 • obrót papierami wartościowymi i inne operacje finansowe,
 • organizowanie zbiórek i imprez publicznych,
 • powoływanie – w razie potrzeby – rad programowych jako ciał doradczych do pomocy w realizacji poszczególnych celów statutowych Fundacji,
 • powoływanie zespołów rzeczoznawców i ekspertów w celu dokonywania czynności specjalistycznych, związanych z realizacją celów statutowych i gospodarczych Fundacji,
 • przyznawanie nagród za działalność związaną z celami Fundacji.
 • 18. Podejmowanie uchwał
 1. Jeśli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy, podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona. Prezes Zarządu ustala porządek obrad.
 2. W przypadku Zarządu dwuosobowego uchwały zapadają jednomyślnie przy obecności obu członków Zarządu. Jeżeli Zarząd jest trzyosobowy, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie w sprawach:
 3. zatwierdzania sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych,
 4. przyznawania tytułu Honorowego Donatora Fundacji, Donatora Fundacji i innych wyróżnień
wymaga obecności wszystkich członków Zarządu.
 1. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub też oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu oraz w sprawach określonych w ust.2 pkt.a) i b).
 2. Zarząd może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Do głosowania pisemnego stosuje się odpowiednio przepisy ust.2 niniejszego paragrafu.
 3. Dla ważności uchwały w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania majątku nieruchomego Fundacji lub majątku ruchomego o wartości przekraczającej 5.000,- (pięć tysięcy) złotych konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu.
 4. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji oraz Honorowi Donatorzy Fundacji i Donatorzy Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Zarządu ma charakter doradczy.
 • 19. Regulamin organizacyjny Zarządu
 1. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między członkami Zarządu wieloosobowego określa regulamin uchwalony przez Kolegium Fundacji.
 2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy Prezes Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeśli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 • 20. Reprezentowanie Fundacji
 1. W Zarządzie jednoosobowych do reprezentowania Fundacji jest uprawniony członek Zarządu samodzielnie, w Zarządzie dwuosobowym do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w jej imieniu uprawnieni są obaj członkowie Zarządu działający łącznie, zaś w Zarządzie trzyosobowym:
 2. Prezes Zarządu samodzielnie, albo
 3. dwóch pozostałych członków Zarządu łącznie.
 4. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd.
 5. Do prowadzenia poszczególnych spraw Fundacji Zarząd może powoływać pełnomocników. Powołanie i odwołanie pełnomocnika wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
 6. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.
 7. W umowach między Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Fundację reprezentuje pełnomocnik powoływany i odwoływany przez Kolegium Fundacji.
 • 21. Wynagradzanie członków Zarządu oraz pracowników Fundacji
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu określa Kolegium Fundacji. Warunki pracy i płacy pozostałych pracowników Fundacji określa Prezes Zarządu w oparciu o uchwalone przez Zarząd zasady wynagradzania pracowników Fundacji, w ramach ustanowionych przez Kolegium Fundacji.
 2. Jeżeli członkowie Zarządu nie będą pozostawali z Fundacją w stosunku pracy, Fundator może przyznać im zwrot koniecznych wydatków, poniesionych przy wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji.

ROZDZIAŁ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 • 22. Postanowienia ogólne
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze niezbędnym dla finansowania działalności statutowej, pokrycia racjonalnych kosztów jej działalności oraz powiększenia majątku Fundacji.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd przeznacza środki z funduszu założycielskiego w kwocie 1.000,00- (tysiąc) złotych, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.
 • 23. Przedmiot działalności gospodarczej
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji będzie:
 1. Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego – PKD 10.13.Z
 2. Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek – PKD 10.71.Z
 3. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z
 4. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z
 5. Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
 6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z
 7. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z
 8. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A
 9. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z
 10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
 11. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności – PKD 70.22.Z
 12. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z
 13. Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z
 14. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z
 15. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych– PKD 43.29.Z
 16. Tynkowanie– PKD 43.31.Z
 17. Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z
 18. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z
 19. Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z
 20. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z
 21. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z
 22. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
 23. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z
 24. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z
 25. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z
 26. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z
 27. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży rozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z
 28. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z
 29. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z
 30. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z
 31. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z
 32. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z
 33. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków – PKD 46.45.Z
 34. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – PKD 46.46.Z
 35. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z
 36. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii – PKD 46.48.Z
 37. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z
 38. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z
 39. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z
 40. Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich – PKD 46.64.Z
 41. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych – PKD 46.65.Z
 42. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – PKD 46.66.Z
 43. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z
 44. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.74.Z
 45. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z
 46. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z
 47. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z
 48. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.43.Z
 49. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.51.Z
 50. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.52.Z
 51. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z
 52. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.54.Z
 53. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z
 54. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z
 55. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z
 56. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z
 57. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.64.Z
 58. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z
 59. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z
 60. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych Prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z
 61. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.73.Z
 62. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.74.Z
 63. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z
 64. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z
 65. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.77.Z
 66. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z
 67. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z
 68. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.42.Z
 69. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z
 70. Działalność usługowa wspomagająca transport morski – PKD 52.22.A
 71. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy – PKD 52.22.B
 72. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy – PKD 52.23.Z
 73. Wydawanie książek – PKD 58.11.Z
 74. Wydawanie wykazów oraz list (np. Adresowych, telefonicznych) – PKD 58.12.Z
 75. Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z
 76. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z
 77. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
 78. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z
 79. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
 80. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z
 81. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z
 82. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z
 83. Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z
 84. Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z
 85. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z
 86. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z
 87. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z
 88. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z
 89. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
 90. Działalność agencji informacyjnych – PKD 63.91.Z
 91. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z
 92. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – PKD 66.22.Z
 93. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z
 94. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z
 95. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z
 96. Działalność prawnicza – PKD 69.10.Z
 97. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z
 98. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z
 99. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z
 100. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
 101. Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z
 102. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z
 103. Badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A
 104. Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B
 105. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z
 106. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z
 107. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z
 108. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z
 109. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A
 110. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B
 111. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) – PKD 73.12.C
 112. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w Pozostałych mediach – PKD 73.12.D
 113. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z
 114. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z
 115. Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
 116. Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z
 117. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
 118. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z
 119. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z
 120. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z
 121. Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp. – PKD 77.22.Z
 122. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku – PKD 77.29.Z
 123. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z
 124. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z
 125. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z
 126. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego – PKD 77.34.Z
 127. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego – PKD 77.35.Z
 128. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr Materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z
 129. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z
 130. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z
 131. Działalność agencji pracy tymczasowej – PKD 78.20.Z
 132. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z
 133. Działalność agentów turystycznych – PKD 79.11.A
 134. Działalność pośredników turystycznych – PKD 79.11.B
 135. Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z
 136. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – PKD 79.90.A
 137. Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B
 138. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie Indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C
 139. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z
 140. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z
 141. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z
 142. Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z
 143. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z
 144. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z
 145. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z
 146. Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z
 147. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
 148. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z
 149. Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z
 150. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie – PKD 82.99.Z
 151. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z
 152. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z
 153. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – PKD 85.53.Z
 154. Nauka języków obcych – PKD 85.59.A
 155. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
 156. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
 157. Praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z
 158. Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z
 159. Praktyka lekarska dentystyczna – PKD 86.23.Z
 160. Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.Z
 161. Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z
 162. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z
 163. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z
 164. Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z
 165. Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z
 166. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z
 167. Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z
 168. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z
 169. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z
 170. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego – PKD 95.12.Z
 171. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku – PKD 95.21.Z
 172. Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego Oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego – PKD 95.22.Z
 173. Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z
 174. Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego – PKD 95.24.Z
 175. Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii – PKD 95.25.Z
 176. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 95.29.Z
 177. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich – PKD 96.01.Z
 178. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – PKD 96.02.Z
 179. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z
 180. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
 181. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
 182. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z
 183. Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z
 184. Nauka języków obcych – PKD 85.59.A
 185. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
 186. Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z
 187. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
 188. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z
 189. Działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z
Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 • 24. Organizacja działalności gospodarczej
 1. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne.
 2. Jeżeli Fundacja powoła jednostki, o których mowa wyżej, podlegać będą one Zarządowi Fundacji. Decyzję o ustanowieniu lub zniesieniu takiej jednostki oraz o powołaniu i odwołaniu jej kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Zakres działania wyodrębnionych jednostek oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika jednostki określi regulamin organizacyjny jednostki, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej jednoosobowo kieruje tą jednostka, ponosząc za wyniki działalności jednostki odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji. Kierownik jednostki wykonuje w jednostce zadania pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy.
 5. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Fundacji.
 • 25. Zasady gospodarki finansowej
 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według planów opracowywanych przez Zarząd Fundacji. Działalność gospodarcza winna zapewnić zwrot poniesionych nakładów a także, w miarę potrzeby, utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia i inne niezbędne koszty funkcjonowania Fundacji określa Zarząd Fundacji.
 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają umarzaniu i amortyzacji na zasadach prawem przewidzianych.
ROZDZIAŁ VI. ZMIANA STATUTU
 • 26. Zmiana nazwy i celu Fundacji
Zmiana Statutu nie może dotyczyć nazwy Fundacji a także istotnych zmian celu Fundacji.
 • 27. Warunki dokonywania zmian Statutu Fundacji
 1. Zmian Statutu dokonuje Kolegium Fundacji poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku obecności wszystkich obecnych członków Kolegium Fundacji.
 2. Po dokonaniu zmian Statutu Zarząd sporządzi jego jednolity tekst.
 3. Zmiany Statutu wchodzą w życie po ich zarejestrowaniu przez właściwy sąd.
ROZDZIAŁ VII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
 • 28. Połączenie z inną Fundacją
 1. Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku cel ustanowienia Fundacji uległby istotnej zmianie.
 • 29. Warunki połączenia z inną Fundacją
 1. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Kolegium Fundacji.
 2. Uchwała w sprawie połączenia podejmowana jest na podstawie uzgodnionego między Zarządami łączących się fundacji protokołu ustaleń, dotyczących w szczególności działalności statutowej, majątku, jak również form realizacji celów nowopowstającej fundacji, zwykłą większością głosów, w przypadku obecności wszystkich obecnych członków Kolegium Fundacji.
ROZDZIAŁ VIII. LIKWIDACJA FUNDACJI
 • 30. Warunki likwidacji
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
 • 31. Sposób likwidacji
 1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Fundator postanowi inaczej.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 3. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 4. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszenia do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia,
 5. ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań,
 6. przekazanie wskazanym podmiotom majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli,
 7. zgłoszenie zamknięcia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów,
 8. przekazanie dokumentów Fundacji do właściwego archiwum państwowego.
 9. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie wszelkich udzielonych przez Fundatora oraz Zarząd Fundacji pełnomocnictw.
 10. W okresie likwidacji likwidator prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 32.
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnym przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 • 33.
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły
 • 34.
Statut niniejszy został nadany przez Fundatora i wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
Top